Ngân hàng Phương Đông (OCB)

Niềm tin và thịnh vượng

Tag Archives: ngan hang tuyen dung 9/2011

OCB Tuyển dụng tháng 8/2011

1. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KHỐI THỊ TRƯỜNG & ĐẦU TƯ (DEPUTY GENERAL DIRECTOR, HEAD OF MARKETS & INVESTMENTS)

2. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KHỐI QUẢN LÝ RỦI RO (DEPUTY GENERAL DIRECTOR, CHIEF RISK OFFICER)

3. GIÁM ĐỐC KHDN/KHCN (SALES DIRECTOR – COMMERCIAL BANKING/RETAIL BANKING)

4. GIÁM ĐỐC/TRƯỞNG PHÒNG MARKETING & PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM KHCN (MANAGER – MARKETING AND PRODUCT DEVELOPMENT DEPT)

5. GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ (HUMAN RESOURCE MANAGER) 

6. GIÁM ĐỐC/TRƯỞNG PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH KHDN (MANAGER- BUSSINESS DEVELOPMENT DEPT)

7. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM THẺ (MANAGER – CARD CENTER)

8. GIÁM ĐỐC/TRƯỞNG PHÒNG DOANH NGHIỆP LỚN KHU VỰC MIỀN BẮC/MIỀN NAM (HEAD, CORPORATE, NORTH/SOUTH) 

9. GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ CHẤT LỰỢNG VÀ BÁN HÀNG (MANAGER- SALES & QUALITY MANAGEMENT) 

10. GIÁM ĐỐC DỰ ÁN KINH DOANH (BUSINESS PROJECT MANAGER)

11. GIÁM ĐỐC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG (CUSTOMER SERVICES MANAGER)

12. GIÁM ĐỐC/TRƯỞNG PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH KHCN (MANAGER- BUSINESS DEVELOPMENT DEPT).

13. THƯ KÝ/TRỢ LÝ TGĐ (SECRETARY/EXECUTIVE ASSISTANT TO THE CEO)

14. TRƯỞNG PHÒNG/NHÂN VIÊN KHDN, KHCN VÀ MỘT SỐ CHỨC DANH KHÁC TẠI CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

15. TRƯỞNG DỰ ÁN QUẢN TRỊ THAY ĐỔI (MANAGER- CHANGE PROJECT MANAGEMENT)

16. TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ (MANAGER – LEGAL DEPT)

17. TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ RỦI RO (MANAGER – RISK MANAGEMENT DEPT)

18. TRƯỞNG BP BÁO CÁO QUẢN TRỊ (REPORTING MANAGER)

19. TRƯỞNG DỰ ÁN TÁI CẤU TRÚC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ (MANAGER- BUSINESS PROCESS IMPROVEMENT)

20. CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH SẢN PHẨM QUẢN LÝ DÒNG TIỀN CHO KHDN (SENIOR OFFICER – CASH MANAGE -MENT)

21. CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM & DỊCH VỤ , CV PHÁT TRIỂN KINH DOANH, CV SẢN PHẨM THẺ TÍN DỤNG.. (SENIOR OFFICER– PRODUCT & SERVICES DEVELOPMENT, BUSINESS DEVELOPMENT, CREDIT CARD …)

22. CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ NỢ (SENIOR- OFFICER– DEBT RECOVERY)

23. CHUYÊN VIÊN MARKETING & PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM KHDN (SENIOR OFFICER – MARKETING & PRODUCT DEVELOPMENT DEPT) 

24. CHUYÊN VIÊN PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH KHDN (SENIOR OFFICER- BUSINESS DEVELOPMENT DEPT).

25. NHÂN VIÊN KINH DOANH (SA)

Mọi chi tiết

Advertisements
%d bloggers like this: